Chris Klein height and weight

chris-klein-height-weight-shoe-size

How tall is Chris Klein?

Chris Klein’s height is 6ft 1in (185 cm).

How much does Chris Klein weigh?

What is Chris Klein’s shoe size?

Chris Klein’s shoe size is 10.5 US (44 EU).

What is Chris Klein’s zodiac sign?

Chris Klein’s zodiac sign is Pisces.

When was Chris Klein born?

Chris Klein’s birthday is on March 14, 1979.

Where was Chris Klein born?

Chris Klein was born in Hinsdale, Illinois, USA.

American actor, Chris Klein’s real name is Frederick Christophe Klein.