Emily Ratajkowski height and weight

Emily Ratajkowski height and weight

How tall is Emily Ratajkowski?

Emily Ratajkowski’s height is 5ft 7in (170 cm).

How much does Emily Ratajkowski weigh?

Emily Ratajkowski weighs 115 lbs (52 kg).

What is Emily Ratajkowski’s shoe size?

Emily Ratajkowski’s shoe size is 8.5 US (40 EU).

What is Emily Ratajkowski’s zodiac sign?

Emily Ratajkowski’s zodiac sign is Gemini.

When was Emily Ratajkowski born?

Emily Ratajkowski’s birthday is on June 7, 1991.

Where was Emily Ratajkowski born?

Emily Ratajkowski was born in London, England.

American model and actress, Emily Ratajkowski’s real name is Emily O’Hara Ratajkowski.

Write a comment