Liu Yifei height and weight 2017

Liu Yifei height and weight 2017

How tall is Liu Yifei?

Liu Yifei’s height is 5ft 6-6.5in (168-169 cm).

How much does Liu Yifei weigh?

Liu Yifei weighs 108 lbs (49 kg).

What are Liu Yifei’s measurements?

Liu Yifei’s measurements are: 33-23-35 (84-59-89 cm).

What is Liu Yifei’s bra size?

Liu Yifei’s bra size is 30C.

What is Liu Yifei’s shoe size?

What is Liu Yifei’s zodiac sign?

Liu Yifei’s zodiac sign is Virgo.

When was Liu Yifei born?

Liu Yifei’s birthday is on August 25, 1987.

Where was Liu Yifei born?

Liu Yifei was born in Wuhan, Hubei, China.

Chinese actress, Liu Yifei’s real name is An Feng.