Peyton Roi List height and weight

Peyton Roi List height and weight

How tall is Peyton Roi List?

Peyton Roi List’s height is 5ft 6in (168 cm).

How much does Peyton Roi List weigh?

Peyton Roi List weighs 112 lbs (51 kg).

What is Peyton Roi List’s shoe size?

Peyton Roi List’s shoe size is 7 US (37 EU).

What is Peyton Roi List’s zodiac sign?

Peyton Roi List’s zodiac sign is Aries.

When was Peyton Roi List born?

Peyton Roi List’s birthday is on April 6, 1998.

Where was Peyton Roi List born?

Peyton Roi List was born in Florida, USA.

American actress, Peyton Roi List’s real name is Peyton Roi List.

Last updated on April 12th, 2017 by HowTallis.Org