Diego Boneta height and weight

Diego Boneta height and weight

How tall is Diego Boneta?

Diego Boneta’s height is 5ft 8in (173 cm).

How much does Diego Boneta weigh?

Diego Boneta weighs 150 lbs (68 kg).

What is Diego Boneta’s shoe size?

Diego Boneta’s shoe size is 9 US (42 EU).

What is Diego Boneta’s zodiac sign?

Diego Boneta’s zodiac sign is Sagittarius.

When was Diego Boneta born?

Diego Boneta’s birthday is on November 29, 1990.

Where was Diego Boneta born?

Diego Boneta was born in Mexico City, Mexico.

Mexican singer and actor, Diego Boneta’s real name is Diego Andrés González Boneta.

Write a comment